مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
Application Areas:

-a the buildings
-SDR 41 and SDR 34 pipes, are used in the both outside and inside underground of buildings.

Ring Sriffness Value :

SN 2, SN 4, SN 8 definitions of the pipes in tables shows the ring stiffness value pipes 2, 4, 8 ,n KN/m3 , respectively.

Renk :

-Color is orange brown (RAL 8023).

مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها

مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
وصلة مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
عاكس  45° مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
عاكس  90° مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
TEE (Socket Joint ) مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
تي مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
سدة ذكر مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
سدة نهايه خط (جوان) مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها
سدة نهايه خط تلصيق مواسير يو ـ بى ـ فى ـ سي للصرف الصحي و ملحقاتها